تقویم انتخاب واحد نیمسال دوم سال ۱۴۰۰

جدول زمانبندی انتخاب واحد نیمسال دوم ۱۴۰۰ به تفکیک نیمسال ورود و مقطع تحصیلی دانشجویان گرامی می توانند با توجه به زمانبندی اعلام شده با توجه به نیمسال ورودی و مقطع خود در روزهای مقرر اقدام به ثبت انتخاب واحد درون سامانه هم آوا نمایند .   مهم : قابل توجه تمامی دانشجویان ، لطفا…