خانه » ۱۳۹۵ » شهریور

بایگانی ماهانه: شهریور ۱۳۹۵

اطلاعیه بسیار مهم در خصوص انتخاب واحد ترم مهر ۹۵ ( حتما قبل از انتخاب واحد مطالعه شود )

جزئیات »

لیست دروس انتخاب واحد مهر ۹۵ رشته کارشناسی معماری به تفکیک ورودی

جزئیات »

لیست دروس انتخاب واحد مهر ۹۵ رشته کاردانی معماری به تفکیک ورودی

جزئیات »

لیست دروس انتخاب واحد مهر ۹۵ رشته کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات به تفکیک ورودی

جزئیات »

لیست دروس انتخاب واحد مهر ۹۵ رشته کاردانی گروه شبکه و اینترنت و برنامه سازی به تفکیک ورودی و رشته

جزئیات »

لیست دروس انتخاب واحد مهر ۹۵ رشته کارشناسی گرافیک به تفکیک ورودی

جزئیات »

لیست دروس انتخاب واحد مهر ۹۵ رشته کارشناسی حسابداری فرهنگی به تفکیک ورودی

جزئیات »

لیست دروس انتخاب واحد مهر ۹۵ رشته کاردانی گرافیک به تفکیک ورودی

جزئیات »

لیست دروس انتخاب واحد مهر ۹۵ رشته کاردانی مدیریت کسب و کار به تفکیک ورودی

جزئیات »

لیست دروس انتخاب واحد مهر ۹۵ رشته کاردانی حسابداری مالی به تفکیک ورودی

جزئیات »

لیست دروس انتخاب واحد مهر ۹۵ رشته کارشناسی روابط عمومی به تفکیک ورودی و گرایش

جزئیات »

لیست دروس انتخاب واحد مهر ۹۵ رشته کاردانی روابط عمومی به تفکیک ورودی

جزئیات »

لیست دروس انتخاب واحد مهر ۹۵ رشته کاردانی امور فرهنگی به تفکیک ورودی

جزئیات »