خانه » ۱۳۹۴ » دی

بایگانی ماهانه: دی ۱۳۹۴

قابل توجه کلیه دانشجویان ( شهریه نیمسال دوم ۹۵-۹۴ )

در صورت عدم پرداخت شهریه تا تاریخ ۹۴/۱۰/۳۰ امکان انتخاب واحد ترم بهمن مقدور نخواهد بود جزئیات »

دانشجویانی که انتخاب واحد و نمره آنها در نیمسال های گذشته ثبت نشده است به واحد امتحانات مراجعه نمایند

جزئیات »

(علی الحساب ) ترم ۴ کلیه رشته های کارشناسی ورودی مهر ۹۴-۹۳

حسابداری فرهنگی مقطع کارشناسی ورودی مهر ۹۴-۹۳(ترم۴) ================================================================= معماری داخلی مقطع کارشناسی ورودی مهر ۹۴-۹۳(ترم۴) ================================================================= امور فرهنگی – ارزیابی مقطع کارشناسی ورودی مهر ۹۴-۹۳(ترم۴) ================================================================= روابط عمومی – افکارسنجی  مقطع کارشناسی ورودی مهر ۹۴-۹۳(ترم۴) ================================================================= روابط عمومی – امور رسانه مقطع کارشناسی ورودی مهر ۹۴-۹۳(ترم۴) جزئیات »

(علی الحساب ) ترم ۳ کلیه رشته های کارشناسی ورودی بهمن ۹۴-۹۳

حسابداری فرهنگی مقطع کارشناسی ورودی بهمن ۹۴-۹۳(ترم۳) ========================================================= امور فرهنگی- ارزیابی   مقطع کارشناسی ورودی بهمن۹۴-۹۳(ترم۳) ========================================================= امور فرهنگی – همایش ها مقطع کارشناسی ورودی بهمن۹۴-۹۳(ترم۳) ========================================================= روابط عمومی – الکترونیک مقطع کارشناسی ورودی بهمن۹۴-۹۳(ترم۳) ========================================================= روابط عمومی – رسانه مقطع کارشناسی ورودی بهمن ۹۴-۹۳(ترم۳) ========================================================= روابط عمومی – افکار مقطع کارشناسی ورودی بهمن ۹۴-۹۳(ترم۳) جزئیات »

(علی الحساب ) ترم ۲ کلیه رشته های کارشناسی ورودی مهر ۹۵-۹۴

مهندسی فناوری اطلاعات مقطع کارشناسی ورودی مهر ۹۵-۹۴(ترم۲) ============================================================== حسابداری فرهنگی مقطع کارشناسی ورودی مهر ۹۵-۹۴(ترم۲) ============================================================== امور فرهنگی همایش ها مقطع کارشناسی ورودی مهر ۹۵-۹۴(ترم۲)   ============================================================== روابط عمومی(الکترونیک – رسانه – افکار سنجی ) مقطع کارشناسی ورودی مهر ۹۵-۹۴(ترم۲) ============================================================== گرافیک – محیطی و تزئینی مقطع کارشناسی ورودی مهر ۹۵-۹۴(ترم۲) ============================================================== معماری داخلی مقطع کارشناسی ورودی مهر ۹۵-۹۴(ترم۲) ... جزئیات »

(علی الحساب) ترم ۴ کلیه رشته ها ی کاردانی برای نیمسال دوم ۹۵-۹۴

  حسابداری مالی مقطع کاردانی ورودی مهر ۹۴-۹۳(ترم۴) ========================================================================================== معماری مقطع کاردانی ورودی مهر ۹۴-۹۳(ترم۴) ========================================================================================= کسب و کار مقطع کاردانی ورودی مهر ۹۴-۹۳(ترم۴) ============================================================================================== امور فرهنگی مقطع کاردانی ورودی مهر ۹۴-۹۳(ترم۴) ================================================================================================= اینترنت و شبکه های گسترده مقطع کاردانی ورودی مهر ۹۴-۹۳(ترم۴) ============================================================================================= برنامه سازی کامپیوتر مقطع کاردانی ورودی مهر ۹۴-۹۳(ترم۴) ============================================================================================= روابط عمومی مقطع کاردانی ورودی مهر ۹۴-۹۳(ترم۴) جزئیات »

(علی الحساب) ترم ۳ کلیه رشته ها ی کاردانی برای نیمسال دوم ۹۵-۹۴

معماری مقطع کاردانی ورودی بهمن ۹۴-۹۳(ترم۳) ===================================================================== امور فرهنگی مقطع کاردانی ورودی بهمن ۹۴-۹۳ (ترم۳) ===================================================================== گرافیک مقطع کاردانی ورودی بهمن ۹۴-۹۳ (ترم۳) ===================================================================== روابط عمومی مقطع کاردانی ورودی بهمن۹۴-۹۳ (ترم۳) جزئیات »

(علی الحساب) ترم ۲ کلیه رشته های کاردانی برای نیمسال دوم ۹۵-۹۴

حسابداری مالی مقطع کاردانی ورودی مهر ۹۵-۹۴ (ترم ۲) ============================================================================== معماری داخلی مقطع کاردانی ورودی مهر ۹۵-۹۴ (ترم ۲) ========================================================================== کسب و کار مقطع کاردانی ورودی مهر ۹۵-۹۴ (ترم ۲)   ========================================================================== امور فرهنگی مقطع کاردانی ورودی مهر ۹۵-۹۴ (ترم ۲) ========================================================================= گرافیک مقطع کاردانی ورودی مهر ۹۵-۹۴ (ترم ۲) ======================================================================== اینترنت و شبکه های گسترده مقطع کاردانی ورودی مهر ... جزئیات »

اطلاعیه های واحد مالی در خصوص پرداخت شهریه نیمسال دوم ۹۵-۹۴

جزئیات »

جدول زمان بندی انتخاب واحد دانشجویان در ترم بهمن ۹۴

جزئیات »

اطلاعیه انتخاب واحد نیمسال دوم ۹۴-۹۳ به تفکیک مقطع و رشته و ترم ورود در لینک های زیر

جزئیات »

( علی الحساب ) رشته کارشناسی معماری ترم ۴

جزئیات »

( علی الحساب ) رشته کارشناسی حسابداری فرهنگی ترم ۴

جزئیات »

( علی الحساب ) رشته کارشناسی روابط عمومی ( رسانه ) ترم ۴

جزئیات »

( علی الحساب ) رشته کارشناسی روابط عمومی ( افکار سنجی ) ترم ۴

جزئیات »

( علی الحساب ) رشته کارشناسی امور فرهنگی (ارزیابی ) ترم ۴

جزئیات »

( علی الحساب ) رشته کارشناسی امور فرهنگی (ارزیابی ) ترم ۳

جزئیات »

( علی الحساب ) رشته کارشناسی امور فرهنگی (امور همایشها ) ترم ۳

جزئیات »

( علی الحساب ) رشته کارشناسی حسابداری فرهنگی ترم ۳

جزئیات »

( علی الحساب ) رشته کارشناسی روابط عمومی ( رسانه ) ترم ۳

جزئیات »

( علی الحساب ) رشته کارشناسی روابط عمومی ( افکار سنجی) ترم ۳

جزئیات »

( علی الحساب ) رشته کارشناسی روابط عمومی ( الکترونیک ) ترم ۳

جزئیات »

( علی الحساب ) رشته کارشناسی گرافیک ترم ۲

جزئیات »

( علی الحساب ) رشته کارشناسی معماری ترم ۲

جزئیات »

( علی الحساب ) رشته کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات ترم ۲

جزئیات »

( علی الحساب ) رشته کارشناسی امور فرهنگی ( امور همایشها ) ترم ۲

جزئیات »

( علی الحساب ) رشته کارشناسی روابط عمومی ترم ۲

جزئیات »

( علی الحساب ) رشته کارشناسی حسابداری فرهنگی ترم ۲

جزئیات »

( علی الحساب ) رشته کاردانی معماری ترم ۴

جزئیات »

( علی الحساب ) رشته کاردانی حسابداری ترم ۴

جزئیات »

( علی الحساب ) رشته کاردانی کسب و کار ترم ۴

جزئیات »

( علی الحساب ) رشته کاردانی برنامه سازی ترم ۴

جزئیات »

( علی الحساب ) رشته کاردانی اینترنت ترم ۴

جزئیات »

( علی الحساب ) رشته کاردانی امور فرهنگی ترم ۴

جزئیات »

( علی الحساب ) رشته کاردانی روابط عمومی ترم ۴

جزئیات »

( علی الحساب ) رشته کاردانی گرافیک ترم ۳

جزئیات »

( علی الحساب ) رشته کاردانی معماری ترم ۳

جزئیات »

( علی الحساب ) رشته کاردانی امور فرهنگی ترم ۳

جزئیات »

( علی الحساب ) رشته کاردانی روابط عمومی ترم ۳

جزئیات »

( علی الحساب ) رشته کاردانی حسابداری مالی ترم ۲

جزئیات »

( علی الحساب ) رشته کاردانی برنامه سازی ترم ۲

جزئیات »

( علی الحساب ) رشته کاردانی اینترنت ترم ۲

جزئیات »

( علی الحساب ) رشته کاردانی شبکه ترم ۲

جزئیات »

( علی الحساب ) رشته کاردانی گرافیک ترم ۲

جزئیات »

( علی الحساب ) رشته کاردانی کسب و کار ترم ۲

جزئیات »

( علی الحساب ) رشته کاردانی معماری ترم ۲

جزئیات »

( علی الحساب ) رشته کاردانی امور فرهنگی ترم ۲

جزئیات »

( علی الحساب ) رشته کاردانی روابط عمومی ترم ۲

جزئیات »

قابل توجه کلیه دانشجویان رشته کاردانی شبکه و اینترنت و برنامه سازی

امتحانات روز سه شنبه تاریخ 1395/10/21 به شنبه 1395/11/02 انتقال یافت

آزمون کارگاه کامپیوتر در تاریخ ۹۴/۱۰/۲۳ ساعت ۱۲ برگزار می شود. آزمون کارگاه لینوکس در تاریخ ۹۴/۱۰/۲۴ ساعت ۱۶ برگزار می شود. جزئیات »

استاد ارجمند جناب آقای یزدان شناس درگذشت پدر گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده برایشان از درگاه خداوند متعال مغفرت ، برای شما و سایر بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل خواهانیم .

      انا لله و انا الیه راجعون و هر از گاه در گذر زمان در گذر بی صدای ثانیه های دنیای فانی،جرس کاروان از رحیل مسافری خبر می دهد که در سکونی، آغازی بی پایان را می سراید» استاد ارجمند جناب آقای یزدان شناس درگذشت پدر گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده برایشان از ... جزئیات »