خانه » آخرین اخبار » لیست دروس انتخاب واحد مهر ۹۵ رشته کاردانی امور فرهنگی به تفکیک ورودی

لیست دروس انتخاب واحد مهر ۹۵ رشته کاردانی امور فرهنگی به تفکیک ورودی

کادانی امور فرهنگی ترم ۳_۰۰۰۱ کاردانی امور  فرهنگی ترم ۲_۰۰۰۱ کاردانی امور فرهنگی ترم ۴_۰۰۰۱