خانه » آخرین اخبار » لیست دروس انتخاب واحد مهر ۹۵ رشته کاردانی معماری به تفکیک ورودی

لیست دروس انتخاب واحد مهر ۹۵ رشته کاردانی معماری به تفکیک ورودی

کاردانی معماری  گروه ب.ترم ۲_۰۰۰۱ کاردانی معماری . ترم ۴_۰۰۰۱ کاردانی معماری .گروه الف ترم ۲_۰۰۰۱ کاردانی معماری.گروه الف  ترم ۳_۰۰۰۱ کاردانی معماری.گروه ب  ترم ۳_۰۰۰۱