خانه » آخرین اخبار » (علی الحساب ) ترم ۳ کلیه رشته های کارشناسی ورودی بهمن ۹۴-۹۳

(علی الحساب ) ترم ۳ کلیه رشته های کارشناسی ورودی بهمن ۹۴-۹۳

حسابداری فرهنگی مقطع کارشناسی ورودی بهمن ۹۴-۹۳(ترم۳)

cultural accunt

=========================================================

امور فرهنگی- ارزیابی   مقطع کارشناسی ورودی بهمن۹۴-۹۳(ترم۳)

cultural assessment

=========================================================

امور فرهنگی – همایش ها مقطع کارشناسی ورودی بهمن۹۴-۹۳(ترم۳)

cultural conferen

=========================================================

روابط عمومی – الکترونیک مقطع کارشناسی ورودی بهمن۹۴-۹۳(ترم۳)

public ralation electronic

=========================================================

روابط عمومی – رسانه مقطع کارشناسی ورودی بهمن ۹۴-۹۳(ترم۳)

public ralation media

=========================================================

روابط عمومی – افکار مقطع کارشناسی ورودی بهمن ۹۴-۹۳(ترم۳)

public ralation Polling