خانه » تحت پوشش بهزیستی

تحت پوشش بهزیستی

پیرو مکاتبات صورت گرفته با مسئولین سازمان بهزیستی و دانشگاه جامع استان تهران، دانشجویان تحت پوشش بهزیستی باید شهریه هر ترم خود را بصورت کامل پرداخت نمایند.behzisti

دانشجو می تواند برای دریافت شهریه واریزی با به همراه داشتن کپی فیش واریزی و برگه انتخاب واحد مهر شده توسط امور مالی به سازمان بهزیستی منطقه خود مراجعه نموده و شهریه ترم خود را استرداد نماید.

برای دریافت پرینت انتخاب واحد و مبلغ شهریه ممهر شده حسابداری دانشگاه، به امورمالی دانشگاه مراجعه نمایید.

 

بازگشت