آخرین خبرها
خانه » آخرین اخبار » برنامه ۶ امتحان تربیت بدنی

برنامه ۶ امتحان تربیت بدنی

نام استاد : آقای ابوالقاسم پور
نام درس : تربیت بدنی۲
زمان :: ساعت ۱۸:۳۰ الی ۲۰
محل تشکیل : فردوس غرب خ سازمان برنامه جنوبی کوچه ۱۷ شرقی مجموعه الزهرا ۳۹
روز : جمعه مورخ ۹۳/۱۰/۱۲
ردیف کد دانشجو نام و نام خانوادگی
۱ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۳۸۴ فتحی حسین
۲ ۹۳۱۳۸۰۷۰۱۹۰۰۸۸ فتحی سادات اسدالله
۳ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۴۳۱ فتوحی احمدعلی
۴ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۲۳۳ فدایی احسان
۵ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۰۸۲ فراغی اسماعیل
۶ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۰۸۳ فرتاش محمد
۷ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۰۸۴ فرج زاده خسرو
۸ ۹۳۱۳۸۰۷۰۱۹۰۱۸۷ فرجی علیرضا
۹ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۲۳۴ فرد علی رضایی غلامرضا
۱۰ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۲۳۵ فلاح مودب دوست حسین
۱۱ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۳۸۵ فیروزی خانقاه حسین
۱۲ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۲۳۶ قاسم پور صمد
۱۳ ۹۳۱۳۸۰۷۰۱۹۰۰۸۹ قاسمی مرتضی
۱۴ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۳۸۷ قاسمی زیارانی مسعود
۱۵ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۲۳۷ قدرتی وحید
۱۶ ۹۳۱۳۸۰۷۰۱۹۰۰۹۰ قدرتی تکلیمی محمدرضا
۱۷ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۰۸۶ قرا بابایی ایرج
۱۸ ۹۳۱۳۸۰۷۰۱۹۰۰۹۱ قراگوزلو محمد
۱۹ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۰۸۷ قرامحمدی حسن
۲۰ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۴۳۲ قربانعلی پور سعید
۲۱ ۹۳۱۳۸۰۷۰۱۹۰۰۹۲ قزلباش تقی
۲۲ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۰۸۸ قلی زادگان بهزاد
۲۳ ۹۳۱۳۸۰۷۰۱۹۰۱۸۸ قلی زاده جواد
۲۴ ۹۳۱۳۸۰۷۰۱۹۰۰۹۳ قمری حسابی میثم
۲۵ ۹۳۱۳۸۰۷۰۱۹۰۰۹۴ کاشکی رضا
۲۶ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۰۸۹ کبیری نایین فر مهدی
۲۷ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۰۹۰ کرامت علی
۲۸ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۲۳۹ کربلای جباری غلامرضا
۲۹ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۲۴۱ کریم پورزاویه رضا
۳۰ ۹۳۱۳۸۰۷۰۱۹۰۱۷۲ کریم خانی مهدی
۳۱ ۹۳۱۳۸۰۷۰۱۹۰۰۹۵ کریمان ایمان
۳۲ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۳۸۸ کریمپور بزرگمهر
۳۳ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۱۳۴ کریمی جواد
۳۴ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۲۴۲ کریمی دهلقی ابراهیم
۳۵ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۲۴۳ کریمی کفترودی محمد
۳۶ ۹۳۱۳۸۰۷۰۱۹۰۱۸۹ کریمی نازکسرا امیر مهران
۳۷ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۰۹۱ کشتکار جتانی علیرضا
۳۸ ۹۱۱۳۸۰۷۰۲۳۰۵۰۸ کلهر بهروز
۳۹ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۳۸۹ کولانی مهدی
۴۰ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۰۹۴ کوهساریان عبداله
۴۱ ۹۳۱۳۸۰۷۰۱۹۰۰۹۶ کوهینی مجتبی
۴۲ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۱۳۶ کیانی مهرداد
۴۳ ۹۱۱۳۸۰۷۰۲۳۰۵۱۲ گلمحمدی مجتبی
۴۴ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۰۹۶ گودرزی نسب محمد
۴۵ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۳۹۰ گوهریان عباس
۴۶ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۱۳۸ لشینی مهدی
۴۷ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۰۹۷ لطفی زاده طه
۴۸ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۴۳۳ لقمانی محمدحسن
۴۹ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۲۴۸ محرمی محمد
۵۰ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۰۹۸ محققی نیا محمدباقر
۵۱ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۳۹۱ محمد رضا علی
۵۲ ۹۳۱۳۸۰۷۰۱۹۰۰۹۷ محمدپور مهدی
۵۳ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۳۹۲ محمدلو حسین
۵۴ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۳۹۳ محمدی علی
۵۵ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۳۹۴ محمدی حسین
۵۶ ۹۳۱۳۸۰۷۰۱۹۰۰۹۸ محمدی عباس
۵۷ ۹۱۲۳۸۰۷۰۲۹۰۰۳۴ محمدی ممان هادی
۵۸ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۲۴۹ محمدی ممتاز علی
۵۹ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۲۵۰ محمدی نژاد پاشاکی رضا
۶۰ ۹۱۱۳۸۰۷۰۲۳۰۵۱۷ محمودزاده رضا
۶۱ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۲۵۱ محمودیان محسن
۶۲ ۹۳۱۳۸۰۷۰۱۹۰۱۹۰ محمودیان مهدی
۶۳ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۲۵۳ مرادی مرتضی
۶۴ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۲۵۴ مستوفی نیا علیرضا
۶۵ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۱۰۲ مسجی بنه کهل مسعود
۶۶ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۱۰۵ مشگین زاد بهروز
۶۷ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۱۰۶ مطلبی حبیب
۶۸ ۹۳۱۳۸۰۷۰۱۹۰۰۹۹ معصومی ناصر
۶۹ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۴۳۵ منصوری اسماعیل
۷۰ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۳۹۷ موحدی احسان
۷۱ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۲۵۸ موسوی سیدمرتضی
۷۲ ۹۳۱۳۸۰۷۰۱۹۰۱۰۰ موسوی سید بلال
۷۳ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۱۰۹ موسوی سیدمهدی
۷۴ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۱۴۲ مهاجری غلامرضا
۷۵ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۱۴۳ مهارتی ناصر
۷۶ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۱۴۴ مهدوی فر امید
۷۷ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۲۵۹ مهران فر فرهود
۷۸ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۳۹۸ مهرعلی محسن
۷۹ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۳۹۹ مهرور محمدرضا
۸۰ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۱۴۵ میرزایی نعمت الله
۸۱ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۴۰۲ میرزایی فرهاد
۸۲ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۴۰۱ میرزایی وحید
۸۳ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۱۱۳ میرزایی لیجبین روح الله
۸۴ ۹۳۱۳۸۰۷۰۱۹۰۱۰۲ میرفتحی زاده سیدمحمد
۸۵ ۹۳۱۳۸۰۷۰۱۹۰۱۰۳ ناصر غیاثوند اکبر
۸۶ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۱۱۵ ناظرفصیحی سروش
۸۷ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۴۰۵ ناظمیان سیدمحمد
۸۸ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۴۰۶ نایب کبیر مصطفی
۸۹ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۱۱۶ نجار جواد
۹۰ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۴۰۷ ندرلو محمدحسین
۹۱ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۱۱۸ ندیمی محمد
۹۲ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۴۰۸ نصیرپور بهمن
۹۳ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۴۰۹ نعمتی مهدی
۹۴ ۹۳۱۳۸۰۷۰۱۹۰۱۰۴ نفری پدرام
۹۵ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۱۴۶ نوابی مصطفی
۹۶ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۱۴۷ نوبخت امیرعباس
۹۷ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۱۱۹ نوراله حمیدرضا
۹۸ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۱۲۰ نوروزی جلیل
۹۹ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۲۶۳ نوروزی جعفر
۱۰۰ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۱۲۱ نوری بهمن
۱۰۱ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۲۶۴ نیک زاد داور
۱۰۲ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۲۶۵ نیکدل اقدم مجید
۱۰۳ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۴۴۰ ولی زاده حاجی دهی غفار
۱۰۴ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۴۱۰ هادیان مهدی
۱۰۵ ۹۳۱۳۸۰۷۰۱۹۰۱۰۵ هیزجی محمود
۱۰۶ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۱۲۲ یاوندحسنی مرتضی
۱۰۷ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۱۲۳ یعقوبی بهزاد
۱۰۸ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۱۲۴ یعقوبی احسن حمید

حتما ببینید

تاریخ آزمون کتبی درس تربیت بدنی

طراحی سایت
طراحی سایتسئوسرویس و تعمیر کولر گازیاجاره ویلا - فروش ویلا - ویلا شمال