آخرین خبرها
خانه » آخرین اخبار » برنامه ۵ امتحان تربیت بدنی

برنامه ۵ امتحان تربیت بدنی

نام استاد : آقای ابوالقاسم پور
نام درس : تربیت بدنی۲
زمان : ساعت ۱۷ الی ۱۸:۳۰
محل تشکیل : فردوس غرب خ سازمان برنامه جنوبی کوچه ۱۷ شرقی مجموعه الزهرا ۳۹
روز : جمعه مورخ ۹۳/۱۰/۱۲
ردیف کد دانشجو نام و نام خانوادگی
۱ ۹۳۱۳۸۰۷۰۱۹۰۰۷۴ خالقی مصطفی
۲ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۰۴۸ خان حسین پور سعید
۳ ۹۳۱۳۸۰۷۰۱۹۰۰۷۵ خان محمد مجتبی
۴ ۹۳۱۳۸۰۷۰۱۹۰۰۷۶ خدایی اسماعیل
۵ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۱۲۹ خرمدل مرخالی جواد
۶ ۹۳۱۳۸۰۷۰۱۹۰۰۷۷ خسروی نژاد رمضان
۷ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۳۳۲ خلج کامرانی نادر
۸ ۹۳۱۳۸۰۷۰۱۹۰۱۶۸ خلجی رضا
۹ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۳۳۳ خلیل زاده ایرج
۱۰ ۹۳۱۳۸۰۷۰۱۹۰۰۷۸ خلیلی علی
۱۱ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۳۳۴ خلیلی سامانی عباس
۱۲ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۳۳۵ خودسیانی سعید
۱۳ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۱۳۰ خوز حمیدرضا
۱۴ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۲۷۵ خیرالدین محمدحسین
۱۵ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۲۷۶ داداش جبار سعید
۱۶ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۱۹۲ داداشی پنجاه مهدی
۱۷ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۱۹۳ دانش کهن محمود
۱۸ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۳۳۷ دانشگر مرتضی
۱۹ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۰۸۵ درودی قاضیانی رضا
۲۰ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۲۷۷ دریاافزون مهرداد
۲۱ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۳۳۸ دلبری مجید
۲۲ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۳۳۹ دوست حصار امیر
۲۳ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۴۲۳ دولت یار مهدی
۲۴ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۳۴۰ دهقان کهن محمد
۲۵ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۰۵۱ دهقانی خورم محمدرضا
۲۶ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۱۹۴ دیرباز مجید
۲۷ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۳۴۱ ذاکریان بیدهندی جعفر
۲۸ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۱۹۵ ذوالقدر امیرسالار
۲۹ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۰۵۳ راستگو یوسفی مجید
۳۰ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۰۶۰ رئوفی سعید
۳۱ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۱۹۷ رحمت نژاد قادی محمدابراهیم
۳۲ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۱۹۸ رحیمی امید
۳۳ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۱۹۹ رستمی اکبر
۳۴ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۰۵۴ رستمی فروشانی محمد
۳۵ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۲۰۰ رضانژاد محمدجواد
۳۶ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۲۰۱ رضایی امیرعلی
۳۷ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۳۴۹ رضایی سیروس غلامرضا
۳۸ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۰۵۶ رمضانی سرشکه حمیدرضا
۳۹ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۲۰۳ رنج بر علیرضا
۴۰ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۰۵۷ رنجپور مهدی
۴۱ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۲۷۸ رنجکش عراقی مجید
۴۲ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۰۵۸ روشنایی اسداله
۴۳ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۰۵۹ ریاحی باقر
۴۴ ۹۳۱۳۸۰۷۰۱۹۰۰۷۹ ریاحی فر رحمان
۴۵ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۰۶۱ زارعی علی اکبر
۴۶ ۹۳۱۳۸۰۷۰۱۹۰۰۸۰ زرین صدف گشتی مهدی
۴۷ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۳۵۲ زنده شو محمدرضا
۴۸ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۰۶۲ زندیه مرتضی
۴۹ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۲۰۵ زینال زاده چچکلو همت
۵۰ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۲۰۶ سبیلی علی اصغر
۵۱ ۹۳۱۳۸۰۷۰۱۹۰۰۸۱ سرابادانی محسن
۵۲ ۹۳۱۳۸۰۷۰۱۹۰۰۸۲ سعیدی نژاد سید علیرضا
۵۳ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۳۵۷ سقایی نوش ابادی مرتضی
۵۴ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۳۵۸ سلطانی رحیم
۵۵ ۹۳۱۳۸۰۷۰۱۹۰۱۷۰ سلمان پور فرمان
۵۶ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۲۰۹ سلیمی غلامعلی
۵۷ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۰۶۶ سلیمی حمید
۵۸ ۹۳۱۳۸۰۷۰۱۹۰۰۸۳ سهیلی قهرودی امیرحسین
۵۹ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۳۵۹ سید جوادی سیدعلی
۶۰ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۳۶۰ شاکرمی محسن
۶۱ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۲۱۱ شریفی چوکامی مسعود
۶۲ ۹۳۱۳۸۰۷۰۱۹۰۱۷۱ شریفی هشجین محمدهادی
۶۳ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۰۶۸ شماخی میلاد
۶۴ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۳۶۲ شمس مهدی
۶۵ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۲۱۳ شهبرانی رضا
۶۶ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۳۶۴ شیردل حسین
۶۷ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۰۷۱ صابری مهدی
۶۸ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۳۶۵ صابری کرم جوانی حسین
۶۹ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۳۶۶ صالحی سیدابراهیم
۷۰ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۳۶۷ صالحی علی
۷۱ ۹۳۱۳۸۰۷۰۱۹۰۰۸۴ صدری مجید
۷۲ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۳۶۹ صفاتی بهنام
۷۳ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۲۱۶ صفرقلی فرزاد
۷۴ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۲۱۷ صفری محمود
۷۵ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۲۸۰ طاهرخانی مهدی
۷۶ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۳۷۲ طاهری حسین
۷۷ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۳۷۱ طاهری علیرضا
۷۸ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۴۲۸ طباطبایی سیدامیرحسین
۷۹ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۲۱۹ طهماسبی طهرانی مهدی
۸۰ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۲۸۱ ظهیری سیدمهدی
۸۱ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۴۲۹ عابدی طورانی حسین
۸۲ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۲۲۰ عارف احمد
۸۳ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۲۲۱ عباسی نهوجی مجید
۸۴ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۳۷۵ عبداله خانی علیرضا
۸۵ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۰۷۳ عبدی فرد خانقاه ابراهیم
۸۶ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۰۷۴ عرفانی فرد مهدی
۸۷ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۳۷۷ عزیزی نادر
۸۸ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۲۸۲ عزیزی شمامی داود
۸۹ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۰۷۵ عسکری غلام حسین
۹۰ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۰۷۶ عسگری حسین
۹۱ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۳۷۸ عظیمی محمدهادی
۹۲ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۴۳۰ علش زاده جعفر
۹۳ ۹۳۱۳۸۰۷۰۱۹۰۰۸۵ علی خانی ابوالفضل
۹۴ ۹۳۱۳۸۰۷۰۱۹۰۰۸۶ علی محمدی میثم
۹۵ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۳۷۹ علی مرادی بزچلویی رضا
۹۶ ۹۳۱۳۸۰۷۰۱۹۰۰۸۷ علیپور مقدم اصفهانی ابوالقاسم
۹۷ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۳۸۲ عیوضی دمیرچی درسی ضیاالدین
۹۸ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۲۸۳ غفاری سعید
۹۹ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۰۷۸ غفاری حامد
۱۰۰ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۲۲۶ غلامرضایی نوق محمدجلال
۱۰۱ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۳۸۳ غلامی رضا
۱۰۲ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۲۲۹ غلامی محسن
۱۰۳ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۲۲۸ غلامی تقی
۱۰۴ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۱۳۳ غلامی ابوالفضل
۱۰۵ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۲۳۰ غله دار مهدی
۱۰۶ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۰۸۰ غیاثیان سیدمسعود
۱۰۷ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۲۳۱ فاتحی پیمان
۱۰۸ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۲۳۲ فتاحی کامران

حتما ببینید

تاریخ آزمون کتبی درس تربیت بدنی

طراحی سایت
طراحی سایتسئوسرویس و تعمیر کولر گازیاجاره ویلا - فروش ویلا - ویلا شمال