آخرین خبرها
خانه » آخرین اخبار » برنامه ۴ امتحان تربیت بدنی

برنامه ۴ امتحان تربیت بدنی

نام استاد : آقای ابوالقاسم پور
نام درس : تربیت بدنی۲
زمان: ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۷
محل تشکیل : فردوس غرب خ سازمان برنامه جنوبی کوچه ۱۷ شرقی مجموعه الزهرا ۳۹
روز جمعه مورخ ۹۳/۱۰/۱۲
ردیف کد دانشجو نام و نام خانوادگی
۱ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۰۰۲ ابراهیمی ثابت سهراب
۲ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۳۰۰ ابوالمعالی دامغانی حسین
۳ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۳۰۱ اجرلو رضا
۴ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۰۰۳ اجورلو مهدی
۵ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۰۰۴ احمدی زاد مسعود
۶ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۱۴۹ احمدی مرسا حسین
۷ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۰۰۵ احمدی معدنی علی
۸ ۹۳۱۳۸۰۷۰۱۹۰۱۸۶ احمدی مقدم مجید
۹ ۹۳۱۳۸۰۷۰۱۹۰۰۶۲ اخوان دور باش مهدی
۱۰ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۲۷۰ اریانژاد حمید
۱۱ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۰۰۷ اسدالهی مهدی
۱۲ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۰۰۸ اسدزاده حسین
۱۳ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۰۰۹ اسدی گازرخانی اسد
۱۴ ۹۳۱۳۸۰۷۰۱۹۰۰۶۳ اسروشی محمود
۱۵ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۱۲۶ اسفندیاری منصور
۱۶ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۰۱۱ اسیابی ولی الله
۱۷ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۴۱۴ اشرفی سیدامیرحسین
۱۸ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۱۵۰ اصغری خسرو
۱۹ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۱۵۱ اصغری زهنده بهرام
۲۰ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۰۱۲ اصفی علیرضا
۲۱ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۳۰۴ اعظمی محمد
۲۲ ۹۱۱۳۸۰۷۰۲۳۰۴۱۰ افتخاری فرد علی
۲۳ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۰۱۳ افشاری میثم
۲۴ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۱۵۲ افندی ظاهر
۲۵ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۱۵۳ اقلیمی مهدی
۲۶ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۰۱۴ ال ناصر امین
۲۷ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۳۰۵ اله جانی علیایی رضا
۲۸ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۱۵۵ اله وردی محسن
۲۹ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۳۰۶ اله یار محمدمهدی
۳۰ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۰۱۶ الیاسی قربان
۳۱ ۹۱۱۳۸۰۷۰۲۳۰۴۱۲ امام وردی حمیدرضا
۳۲ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۱۵۶ امانی خانقاه کاظم
۳۳ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۱۵۸ امیری سیدمیثم
۳۴ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۰۱۷ امیری محسن
۳۵ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۱۵۹ امیریان علی اصغر
۳۶ ۹۳۱۳۸۰۷۰۱۹۰۰۶۴ انصاری حسین
۳۷ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۴۱۵ انصاری محمدحسن
۳۸ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۱۶۰ اولیایی سیدمصطفی
۳۹ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۳۰۷ ایروانی مهدی
۴۰ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۰۱۸ ایمانی عبدالله
۴۱ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۱۶۲ ایمانی ارش
۴۲ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۱۲۷ بابایی ابراهیم
۴۳ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۱۶۳ باحیا علی
۴۴ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۱۶۴ بادی نار فرامرز
۴۵ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۰۲۰ بازرگانی تازه اباد اسمعیل
۴۶ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۰۲۱ باستان جوقان رسول
۴۷ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۱۶۵ باقری مجید
۴۸ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۳۰۸ باوفا شهرام
۴۹ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۰۲۳ بحری رودسری مهدی
۵۰ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۱۶۶ بختیاری جعفر
۵۱ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۰۲۴ بدلیان یعقوب
۵۲ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۰۲۵ بزرگی محمد
۵۳ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۰۲۶ بزرگی خشکچالی محمدحسین
۵۴ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۳۰۹ بسحاقی محمدرضا
۵۵ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۰۲۷ بصیری جعفر
۵۶ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۳۱۰ بگلری حجت اله
۵۷ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۱۶۷ بنی عامریان حمیدرضا
۵۸ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۰۲۸ بهاج امیرحسین
۵۹ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۴۱۷ بهرامی مهدی
۶۰ ۹۳۱۳۸۰۷۰۱۹۰۰۶۵ بهرامی فرد شهرام
۶۱ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۱۶۸ بهرو نعمت
۶۲ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۳۱۱ بهشتی نامدار قاسم
۶۳ ۹۳۱۳۸۰۷۰۱۹۰۰۶۶ پاشانژاد ناصر
۶۴ ۹۳۱۳۸۰۷۰۱۹۰۰۶۷ پرهام محمد
۶۵ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۲۷۲ پورپزشک محمدرضا
۶۶ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۳۱۴ پورحسن حسن بکلو مهران
۶۷ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۳۱۵ پورعلیجانی حمید
۶۸ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۴۱۹ پیرزادکوهکنار محسن
۶۹ ۹۳۱۳۸۰۷۰۱۹۰۰۶۸ تاری یوسفخانی محمود
۷۰ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۳۱۶ ترن محمد
۷۱ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۱۷۱ تسکینی میلاد
۷۲ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۰۳۰ تقوی علیرضا
۷۳ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۳۱۷ تقی پورایوکی ایت اله
۷۴ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۰۳۱ ثریایی علی اکبر
۷۵ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۳۲۰ جبلی تمای ناصر
۷۶ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۱۷۴ جعفربگلو محمد
۷۷ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۰۳۲ جعفری محمد
۷۸ ۹۳۱۳۸۰۷۰۱۹۰۰۶۹ جلالی محمد
۷۹ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۳۲۲ جمالی قمی مهدی
۸۰ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۱۷۶ جنابی راشد
۸۱ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۱۷۸ جواهری یار مهدی
۸۲ ۹۳۱۳۸۰۷۰۱۹۰۰۷۰ جودی بیرق حسن
۸۳ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۰۳۴ جیریایی شراهی محمدعلی
۸۴ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۰۳۵ چراغی داوود
۸۵ ۹۳۱۳۸۰۷۰۱۹۰۰۷۱ حاتم ابادی فراهانی محمودرضا
۸۶ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۳۲۳ حاجی اسفندیاری حسن
۸۷ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۰۳۸ حاجی حسن محسن
۸۸ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۳۲۴ حاجی قاسمی حسین
۸۹ ۹۳۱۳۸۰۷۰۱۹۰۱۶۷ حاجی لو محمد مهدی
۹۰ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۳۲۵ حاجی لو علی
۹۱ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۱۷۹ حاجی محمدی جواد
۹۲ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۰۴۱ حسن پور اسماعیل
۹۳ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۳۲۶ حسن زاده غلامحسین
۹۴ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۱۸۰ حسن زاده سیین علی
۹۵ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۱۸۱ حسنوند علی مردان
۹۶ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۰۴۴ حسنی ابراهیم
۹۷ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۱۸۲ حسنی نژادفراهانی امیر
۹۸ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۳۲۷ حسین زاده ابراهیم
۹۹ ۹۳۱۳۸۰۷۰۱۹۰۰۷۲ حسینی سیدعلی
۱۰۰ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۱۸۴ حسینی علی
۱۰۱ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۳۲۹ حسینی نژاد مرتضی
۱۰۲ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۱۸۶ حقی محمدرضا
۱۰۳ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۱۲۸ حکیمی ویشکایی حسین
۱۰۴ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۳۳۰ حیدرنژاد مسعود
۱۰۵ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۱۹۰ حیدری نصرالله
۱۰۶ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۳۳۱ حیدریان افشین
۱۰۷ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۰۴۷ خاتمی سیدعلی
۱۰۸ ۹۳۱۳۸۰۷۰۱۹۰۰۷۳ خادم علیزاده حجت

حتما ببینید

تاریخ آزمون کتبی درس تربیت بدنی

طراحی سایت
طراحی سایتسئوسرویس و تعمیر کولر گازیاجاره ویلا - فروش ویلا - ویلا شمال