خانه » آخرین اخبار » برنامه ۳ امتحان تربیت بدنی

برنامه ۳ امتحان تربیت بدنی

نام استاد : آقای ابوالقاسم پور
نام درس : تربیت بدنی۱
زمان : ساعت ۲۰ الی ۲۱:۳۰
محل تشکیل : اکباتان بیمه سوم انتهای خ شهید ریاحی مجموعه ورزشی الزهرا ۶۲
روز پنجشنبه مورخ ۹۳/۱۰/۱۱
ردیف کد دانشجو نام و نام خانوادگی
۱ ۹۱۱۳۸۰۷۰۲۷۰۲۵۷ فرشی رضا
۲ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۶۰۱۸۲ فرقانی سهراب
۳ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۳۰۷ فلاحیان کاظم
۴ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۰۸۲ فیروزسامعی جواد
۵ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۲۰۵ فیروزی ابوالفضل
۶ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۳۰۸ قاسمی علیرضا
۷ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۲۰۶ قدیمیان رحیم
۸ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۰۸۵ قربانی طارانی امیرعباس
۹ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۰۸۶ قربانی ممان بهروز
۱۰ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۲۰۷ قریانی محمد
۱۱ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۶۰۰۷۳ قزوینی علی اکبر
۱۲ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۶۰۱۸۶ قلعه نویی علیرضا
۱۳ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۶۰۰۷۴ قوامی کیوان
۱۴ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۲۰۹ قوامی محمود
۱۵ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۲۰۸ قوامی جابر
۱۶ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۶۰۱۸۸ کاوه رضا
۱۷ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۶۰۱۹۰ کرمی محمد
۱۸ ۹۱۲۳۸۰۷۰۲۷۰۱۲۶ کرمی بگه جان فخرالدین
۱۹ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۲۱۱ کریم خانی هوتن
۲۰ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۶۰۱۹۲ کریم زاده پیام
۲۱ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۶۰۱۹۳ کریم زاده اصفهانی وحید
۲۲ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۶۰۱۹۴ کریمی علیرضا
۲۳ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۳۱۱ کشاورز محمدی امیر
۲۴ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۰۹۰ کمالی سیرچی سعید
۲۵ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۰۹۱ کولیوند حمید
۲۶ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۲۱۳ کیقبادی مهدی
۲۷ ۹۱۱۳۸۰۷۰۲۶۰۲۵۳ کیوان رخ امیررضا
۲۸ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۲۱۴ گرامی رودپشتی پویان
۲۹ ۹۱۱۳۸۰۷۰۲۷۰۵۰۰ گروسی محمد
۳۰ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۶۰۲۰۱ گل محمد زاده رضا
۳۱ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۶۰۰۷۹ گلشاهی کریم محمد
۳۲ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۳۱۳ لطفی زاده ادریس
۳۳ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۰۹۵ لطفی مغانلو ابوالفضل
۳۴ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۰۹۶ لکزانوری حسینعلی
۳۵ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۳۱۴ مبارکی کلیانی اقبال
۳۶ ۹۱۲۳۸۰۷۰۲۷۰۰۸۷ محمد زاده یوسف
۳۷ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۳۱۵ محمدی محمد
۳۸ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۳۱۶ محمدی پور علی
۳۹ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۶۰۰۸۴ محمودزاده پرهام
۴۰ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۶۰۰۸۵ محمودی محمدعلی
۴۱ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۴۸۹ محمودیان حمید
۴۲ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۱۰۱ مختاری امیر
۴۳ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۱۰۲ مدال حمید
۴۴ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۳۱۸ مرادزاده قوجه بیگلو نوروز
۴۵ ۹۱۲۳۸۰۷۰۲۷۰۱۳۲ مرادی محمدحسین
۴۶ ۹۱۱۳۸۰۷۰۲۷۰۵۰۹ مرادی حامد
۴۷ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۶۰۲۰۶ مرادی حمید
۴۸ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۶۰۲۰۷ مرادی محمدجواد
۴۹ ۹۱۱۳۸۰۷۰۲۷۰۵۱۱ مرادی نژاد دیارجان حسین
۵۰ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۲۱۶ مرشدی زعیم علی
۵۱ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۶۰۰۸۶ مسرور سیدساسان
۵۲ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۱۰۴ مسگریان عباس
۵۳ ۹۱۲۳۸۰۷۰۲۷۰۲۰۲ مصاحب پویا
۵۴ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۲۱۷ مظاهری مرتضی
۵۵ ۹۱۲۳۸۰۷۰۲۷۰۲۷۹ مظفری محمدصادق
۵۶ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۱۰۵ معتمدی حامد
۵۷ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۲۲۰ معینی حسین
۵۸ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۶۰۲۰۸ مغانلو حامد
۵۹ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۲۲۱ مقدم علی
۶۰ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۱۰۸ مقدمی مونقی ابوالفضل
۶۱ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۳۱۹ مقصودی روح الله
۶۲ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۴۴۴ ملک عباس
۶۳ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۱۰۹ ملک زاده یونس
۶۴ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۱۱۰ ملک محمد رضا
۶۵ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۱۱۱ ملکی حمید
۶۶ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۲۲۵ منادی حسن
۶۷ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۴۴۶ موحدیان هادی
۶۸ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۱۱۳ مولایی مزجین رضا
۶۹ ۹۱۲۳۸۰۷۰۲۷۰۲۸۳ مومن زاده مهدی
۷۰ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۶۰۲۱۲ مهدی خانی مهیار
۷۱ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۳۲۱ مهدی نژاد رضا
۷۲ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۱۱۴ می خانی محمدعلی
۷۳ ۹۱۱۳۸۰۷۰۲۶۰۲۶۷ میر سلیمانی سیدمصطفی
۷۴ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۶۰۲۱۴ میر هادی سیدصادق
۷۵ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۲۲۸ نابغه مردوخی شهریار
۷۶ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۶۰۰۹۳ نادری مهدی
۷۷ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۳۲۳ نادری مصطفی
۷۸ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۱۱۵ نجف زاده اکبر
۷۹ ۹۱۱۳۸۰۷۰۲۷۰۲۸۰ نجفی حسین
۸۰ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۶۰۳۹۴ نصرتی میلاد
۸۱ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۶۰۲۱۵ نصیری خلیل
۸۲ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۳۲۵ نعمتی جرتوده احمد
۸۳ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۱۱۸ نعیمی محسن
۸۴ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۲۳۰ نوربخش رضا
۸۵ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۱۲۱ نوروزی اشکان
۸۶ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۶۰۳۹۷ نوری یوسف
۸۷ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۱۲۲ نیک بخش نیما
۸۸ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۱۲۳ واقفی شهرام
۸۹ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۶۰۰۹۷ ولدخانی رضا
۹۰ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۳۲۸ هاشمی مهرداد
۹۱ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۱۲۶ هاشمی زاهد سیدامیر
۹۲ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۶۰۲۱۹ هاشمی فر امیر
۹۳ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۱۲۷ هرایینی امیر
۹۴ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۶۰۲۲۰ هژبر ارش
۹۵ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۳۲۹ هوشیار عبدالغفار
۹۶ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۶۰۲۲۱ یحیوی جابر
۹۷ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۶۰۰۹۸ یغماییان نوید
۹۸ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۳۳۰ یوسف اوغلی اصل حسن
۹۹ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۲۳۴ یونسی محسن
۱۰۰ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۲۶۸ یغمایی احد
۱۰۱ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۴۱۱ یقین پور هادی
۱۰۲ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۱۲۵ یوسفی محمود
۱۰۳ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۹۰۲۶۹ یونسی محمد