خانه » آخرین اخبار » برنامه ۲ امتحان تربیت بدنی

برنامه ۲ امتحان تربیت بدنی

نام استاد : آقای ابوالقاسم پور
نام درس : تربیت بدنی۱
زمان برگزاری: ساعت ۱۸.۳۰ الی ۲۰
محل تشکیل : اکباتان بیمه سوم انتهای خ شهید ریاحی مجموعه ورزشی الزهرا ۶۲
روز پنجشنبه مورخ ۹۳/۱۰/۱۱
ردیف کد دانشجو نام و نام خانوادگی
۱ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۱۶۲ حمیدی اقچای محسن
۲ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۶۰۱۳۷ حنیفی مجتبی
۳ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۳۷۸ حیدرپور قورخوری حسین
۴ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۳۷۹ حیدرنژاد محمد
۵ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۱۶۳ حیدری میثم
۶ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۶۰۱۴۰ خادمی منصور سجاد
۷ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۱۶۴ خان باباخانی حامد
۸ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۶۰۱۴۲ خجسته کیا رضا
۹ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۶۰۳۲۱ خداترس فرامرز
۱۰ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۶۰۰۳۸ خدادادی مصطفی
۱۱ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۲۶۹ خدادادی قره تپه روح اله
۱۲ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۱۶۵ خدامراد شهریار
۱۳ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۰۴۶ خردنیا محمد
۱۴ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۶۰۱۴۳ خرمی بهمن
۱۵ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۶۰۴۱۲ خزایی محسن
۱۶ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۲۷۱ خزوند حسین
۱۷ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۶۰۰۳۹ خسروی کبیر شروین
۱۸ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۱۶۹ درخشان دانیال
۱۹ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۶۰۱۴۷ درخشان فر خشایار
۲۰ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۶۰۰۴۲ دژم خوی بهرام
۲۱ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۳۸۴ دلاور رفیعی احمد
۲۲ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۳۸۵ دلدار حمیدرضا
۲۳ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۰۴۹ دلداری علی
۲۴ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۰۵۰ دلیر علی ابادی حسن
۲۵ ۹۰۲۳۸۰۷۰۲۲۰۳۹۰ دمیرچلی ابوالفضل
۲۶ ۹۱۱۳۸۰۷۰۲۷۰۵۵۹ دمیرچی مهدی
۲۷ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۱۷۱ دودانگه محمدرضا
۲۸ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۲۷۳ دولتی دولت اباد سهراب
۲۹ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۰۵۱ ده نبی سجاد
۳۰ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۰۵۲ دهقان منشادی منوچهر
۳۱ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۲۷۴ دهقانی سانیچ محسن
۳۲ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۲۷۵ ذوالقدریها حبیب الله
۳۳ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۲۷۶ رحیم زاده تازه کند فیروز
۳۴ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۱۷۲ رحیمی درویشی رحیم
۳۵ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۶۰۱۵۰ رحیمی وند فرشاد
۳۶ ۹۱۱۳۸۰۷۰۲۶۰۱۸۶ رحیمی یزدی حمیدرضا
۳۷ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۰۵۵ رحیمیان واسکسی وهاب
۳۸ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۲۸۰ رستملر عبدالرضا
۳۹ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۰۵۶ رستمی مرتضی
۴۰ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۲۸۲ رضایی ناصر
۴۱ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۶۰۱۵۲ رعیتی بازی کوروش
۴۲ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۱۷۳ رمضانی میثم
۴۳ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۶۰۰۴۷ ریاحی افشین
۴۴ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۶۰۰۴۹ زارع مرتضی
۴۵ ۹۱۱۳۸۰۷۰۲۷۰۳۱۶ زاغ زیان ارش
۴۶ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۰۵۹ زمانی احمد
۴۷ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۲۸۶ سائلی غفار
۴۸ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۰۶۱ سالم اصفی محسن
۴۹ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۱۷۷ سجادی فرد سعید
۵۰ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۶۰۳۴۷ سرابی کاوه
۵۱ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۲۸۸ سرایلو فریدون
۵۲ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۶۰۱۵۶ سرتیپی مجید
۵۳ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۶۰۰۵۳ سررشته داری حسن
۵۴ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۱۷۹ سعادتی حسین
۵۵ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۶۰۱۵۷ سلطان زاده بهنام
۵۶ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۲۹۰ سلطانی علیرضا
۵۷ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۶۰۳۴۸ سلطانی ارانی محمدعلی
۵۸ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۱۸۰ سلمانی بهنام
۵۹ ۹۱۱۳۸۰۷۰۲۷۰۴۰۳ سلیمانیه سیاوش
۶۰ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۲۹۱ سلیمی عادل رسول
۶۱ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۰۶۲ سمسار الهیار
۶۲ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۲۹۳ سنگی مرتضی
۶۳ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۱۸۱ سیاهی ابوذر
۶۴ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۱۸۲ سید حسینی سیدرضا
۶۵ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۰۶۳ سید علیخانی سیدمحسن
۶۶ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۶۰۱۵۹ سیردانی صادق
۶۷ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۰۶۵ سیفی بهرام
۶۸ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۴۰۲ شاه محمدی امیرحسین
۶۹ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۴۰۳ شجاعی عطا وحید
۷۰ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۱۸۵ شفایی صمد
۷۱ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۲۹۵ شقاقی مهدی
۷۲ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۱۸۷ صارمی جعفر
۷۳ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۱۸۸ صایبی علی
۷۴ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۱۸۹ صبحی نیوشاد
۷۵ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۰۷۰ صبوری سیدانی عباس
۷۶ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۶۰۱۶۴ صدوق افشین
۷۷ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۱۹۰ صغیری نژاد علی
۷۸ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۱۹۱ صفاری برزی مجتبی
۷۹ ۹۱۲۳۸۰۷۰۲۷۰۲۵۴ صفری پور نعمت
۸۰ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۰۷۲ صیامی وحید
۸۱ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۱۹۲ ضیایی مصطفی
۸۲ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۶۰۱۶۷ طاهرزاده مجید
۸۳ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۰۷۳ طاهری وحید
۸۴ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۶۰۱۶۸ طاهونه یی امیرمحمد
۸۵ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۰۷۵ طباطبایی منش سیدرضا
۸۶ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۱۹۳ طریقی کامران
۸۷ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۰۷۶ طلایی باغستانی محمد
۸۸ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۰۷۷ طهماسبی مصطفی
۸۹ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۰۷۸ عباداله الوارسی شهروز
۹۰ ۹۱۱۳۸۰۷۰۲۶۰۱۹۰ عباس ابادی مجتبی
۹۱ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۲۹۷ عباس ابادی منصور
۹۲ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۲۹۸ عباسی مهدی
۹۳ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۶۰۳۵۹ عباسی مهدی
۹۴ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۶۰۰۶۰ عبداللهی خوشمردان علی
۹۵ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۲۹۹ عبدالملکی محمدرضا
۹۶ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۶۰۱۷۱ عبداله پور مراغه سهیل
۹۷ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۶۰۳۶۰ عسکری محمدی سیدحسن
۹۸ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۶۰۳۶۱ عسگری علیرضا
۹۹ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۳۰۳ عشقی گرگری علی
۱۰۰ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۶۰۰۶۲ علی نواز مسعود
۱۰۱ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۶۰۳۶۳ علیجانی سامان
۱۰۲ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۶۰۱۷۵ عموحسین مصطفی
۱۰۳ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۱۹۸ غریب پور چافی میلاد
۱۰۴ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۳۰۶ غضنفری حسین
۱۰۵ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۰۸۰ غفاری سیدناصر
۱۰۶ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۴۸۸ فتحی حسین
۱۰۷ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۲۰۱ فخاری محسن
۱۰۸ ۹۱۱۳۸۰۷۰۲۷۰۴۹۱ فرجی افضل