خانه » آخرین اخبار » برنامه ۱ امتحان تربیت بدنی

برنامه ۱ امتحان تربیت بدنی

نام استاد آقای ابوالقاسم پور
نام درس تربیت بدنی۱
روز و ساعت پنجشنبه ساعت ۱۷ الی ۱۸/۳۰
آدرس اکباتان بیمه سوم انتهای خ شهید ریاحی مجموعه ورزشی الزهرا۶۲
تاریخ پنجشنبه مورخ ۹۳/۱۰/۱۱
ردیف کد دانشجو نام و نام خانوادگی
۱ ۹۰۲۳۸۰۷۰۲۲۰۰۳۲ آزادیان ثمرین شکور
۲ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۶۰۰۰۱ اباذری افشین
۳ ۹۱۱۳۸۰۷۰۲۷۰۴۳۷ ابراهیمیان حسین
۴ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۱۲۹ احسانی دانیال
۵ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۰۰۳ احمدی حسین
۶ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۳۳۳ احمدی پور کیاکویی وحید
۷ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۲۳۷ اخوان اتشگاه رسول
۸ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۰۰۴ ادیب احمد
۹ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۰۰۵ ارسخانی بهنام
۱۰ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۲۳۹ اسدی اباصلت
۱۱ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۶۰۲۸۴ اسدی بابک
۱۲ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۲۴۰ اسمعیلی زارع مجید
۱۳ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۶۰۱۰۹ اسیایی رامین
۱۴ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۰۰۶ اشرفی بنیامین
۱۵ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۰۰۹ اصفهانی محسن
۱۶ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۳۴۲ اعظمی محمد
۱۷ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۱۳۴ افخمی اوغانی محمدرضا
۱۸ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۲۴۱ افشار نادری مهدی
۱۹ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۱۳۵ افشاری علی
۲۰ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۰۱۱ اقاجانی عبدالله
۲۱ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۱۳۷ اکبرشاهی بیزن
۲۲ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۶۰۲۸۸ الکسانیانس اجمین
۲۳ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۰۱۳ الهامی محمدعلی
۲۴ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۱۳۸ الهی علیرضا
۲۵ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۰۱۴ الهی حمید
۲۶ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۶۰۰۰۷ الیاسی عنبران میرمحمد
۲۷ ۹۱۱۳۸۰۷۰۲۷۰۴۴۵ امره یی امیر
۲۸ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۰۱۵ امین پور امام سعید
۲۹ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۰۱۶ انصاری محسن
۳۰ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۶۰۰۰۸ اولیایی احمدرضا
۳۱ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۰۱۷ اهنگر حسین
۳۲ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۶۰۰۰۹ اهوروش حامد
۳۳ ۹۱۲۳۸۰۷۰۲۷۰۰۲۹ ایاز اله کرم
۳۴ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۶۰۰۱۰ ایت الهی سیدمحمدنصیر
۳۵ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۲۴۵ ایزدبخش جواد
۳۶ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۶۰۱۱۳ بابازاده مرتضی
۳۷ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۳۵۳ باریکلو محمدرضا
۳۸ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۶۰۱۱۴ باقرپور خسمخی محمدتقی
۳۹ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۱۳۹ باقرمسگر سجاد
۴۰ ۹۱۲۳۸۰۷۰۲۷۰۰۳۱ باقری حسین
۴۱ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۶۰۱۱۵ باقری علی
۴۲ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۳۵۶ بالاجاده حسن
۴۳ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۱۴۰ بختیاری مرتضی
۴۴ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۰۱۸ بدری یداله
۴۵ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۱۴۱ برات وند حمیدرضا
۴۶ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۶۰۰۱۶ بردبار محمدحسین
۴۷ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۰۲۰ بنایی فر پوریا
۴۸ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۰۲۱ بنایی قلعه محمد
۴۹ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۰۲۳ بهرامی امید
۵۰ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۰۲۲ بهرامی امین
۵۱ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۱۴۲ بهرامی مهرداد
۵۲ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۱۴۳ بیابانی ارش
۵۳ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۰۲۴ بیات خلیل
۵۴ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۰۲۵ بیانی دانیال
۵۵ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۶۰۱۲۰ بیک محمدلو محمدرضا
۵۶ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۱۴۴ بیکی فیروز جایی سیف اله
۵۷ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۲۵۰ پارسایی زاده حمید
۵۸ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۲۵۱ پاروند ایوب
۵۹ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۶۰۰۱۷ پاشاپور مختار
۶۰ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۱۴۵ پرژک مهدی
۶۱ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۶۰۴۰۳ پسندیده گسکره میلاد
۶۲ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۶۰۲۹۸ پناهی امیرنانی فرشید
۶۳ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۱۴۷ پور ایرانی امیررضا
۶۴ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۳۶۲ پور برزگر محمود
۶۵ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۲۵۲ پولادی محسن
۶۶ ۹۱۲۳۸۰۷۰۲۷۰۰۳۴ پیری علی
۶۷ ۹۱۱۳۸۰۷۰۲۷۰۵۵۲ ترکمان علیرضا
۶۸ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۱۴۹ تقوی بقالی بهروز
۶۹ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۰۲۹ تواره محسن
۷۰ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۶۰۳۰۱ توجهی حسن
۷۱ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۶۰۳۰۲ توجهی حامد
۷۲ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۰۳۰ تهذیبی حق محمدرضا
۷۳ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۶۰۰۲۴ جباری زاویه کرد غلامرضا
۷۴ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۶۰۳۰۷ جعفر بگلو علیرضا
۷۵ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۲۵۴ جعفری احمد
۷۶ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۶۰۰۲۵ جعفری حسین
۷۷ ۹۱۱۳۸۰۷۰۲۷۰۳۸۲ جعفریان جاوید
۷۸ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۲۵۶ جلیل زاده جباری حمیدرضا
۷۹ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۱۵۳ جلیلوند مسعود
۸۰ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۶۰۳۱۲ جمشیدی فرشاد
۸۱ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۰۳۱ جواد شعار رحمن
۸۲ ۹۱۱۳۸۰۷۰۲۶۰۱۶۵ جهانشاهلو محمد
۸۳ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۰۳۲ جهانشیری امین
۸۴ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۲۵۸ جهانی پورسگزابادی رحمان
۸۵ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۱۵۴ چپردار محمدعلی
۸۶ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۶۰۰۲۷ چراغی شوی صادق
۸۷ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۰۳۳ چراغیان فتح اله
۸۸ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۱۵۵ چغول حسین
۸۹ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۱۵۶ چمنی راد حسین
۹۰ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۲۶۰ چهره گشا مسلم
۹۱ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۶۰۱۲۷ حاتم نیا مهدی
۹۲ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۲۶۱ حاجی اقابابایی محمد
۹۳ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۰۳۵ حاجی زاده کمال اباد ناصر
۹۴ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۰۳۷ حاصل تو محسن
۹۵ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۱۵۷ حبیبی کلی پرویز
۹۶ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۰۳۸ حجازی سیدفرشاد
۹۷ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۱۵۸ حسن زاده حسن
۹۸ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۳۷۳ حسنی بهزاد
۹۹ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۶۰۰۲۹ حسین زاده کشانی محمدمهدی
۱۰۰ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۱۵۹ حسین زاده گشتی بهزاد
۱۰۱ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۶۰۱۳۲ حسینی سیدعلی
۱۰۲ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۶۰۱۳۱ حسینی هومن
۱۰۳ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۲۶۶ حسینی سیداحمد
۱۰۴ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۶۰۴۰۴ حسینی تکلیمی سیدمهدی
۱۰۵ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۶۰۰۳۱ حسینی خانشان میرحسین
۱۰۶ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۱۶۱ حصارکی مجید
۱۰۷ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۰۴۱ حق پرست هادی
۱۰۸ ۹۲۱۳۸۰۷۰۱۷۰۰۴۳ حقیقت ناصری محمدرضا