آخرین خبرها
خانه » آخرین اخبار » امتحانات پایان ترم نیمسال اول سال تحصیلی۹۴-۹۳

امتحانات پایان ترم نیمسال اول سال تحصیلی۹۴-۹۳

 

برنامه امتحانی رشته کارشناسی روابط عمومی گرایش افکارسنجیترم سوم نیمسال اول سال تحصیلی ۹۴-۹۳
مورخ روز ساعت برگزاری نام درس
۲۹/۱۰/۹۳ دوشنبه ۱۶ دیپلماسی فرهنگی
۱/۱۱/۹۳ چهارشنبه ۱۶ نظام پیشنهادات
۵/۱۱/۹۳ یکشنبه ۱۶ تفسیر آماری
۹/۱۱/۹۳ پنجشنبه ۱۶ سواد هنری

 

برنامه امتحانی رشته کارشناسی روابط عمومی گرایش الکترونیک

ترم سوم نیمسال اول سال تحصیلی ۹۴-۹۳

مورخ روز ساعت برگزاری نام درس
۲۹/۱۰/۹۳ دوشنبه ۱۶ پژوهشهای اینترنتی
۱/۱۱/۹۳ چهارشنبه ۱۶ جمع آوری الکترونیکی اطلاعات
۵/۱۱/۹۳ یکشنبه ۱۶ روابط عمومی چندرسانه ای
۷/۱۱/۹۳ سه شنبه ۱۶ حقوق رسانه های مجازی
۹/۱۱/۹۳ پنجشنبه ۱۶ سواد هنری

 

برنامه امتحانی رشته کارشناسی روابط عمومی گرایش رسانه

ترم سوم نیمسال اول سال تحصیلی ۹۴-۹۳

مورخ روز ساعت برگزاری نام درس
۲۹/۱۰/۹۳ دوشنبه ۱۶ ارتباطات بین الملل
۱/۱۱/۹۳ چهارشنبه ۱۶ روزنامه نگاری نوین
۵/۱۱/۹۳ یکشنبه ۱۶ پوشش خبری
۷/۱۱/۹۳ سه شنبه ۱۶ اقتصاد رسانه
۹/۱۱/۹۳ پنجشنبه ۱۶ سواد هنری

 

برنامه امتحانی رشته کارشناسی روابط عمومی گرایش افکارسنجی

پودمان ششم نیمسال اول سال تحصیلی ۹۴-۹۳

مورخ روز ساعت برگزاری نام درس
۲۸/۱۰/۹۳ یکشنبه ۱۶ پژوهشهای اینترنتی
۳۰/۱۰/۹۳ سه شنبه ۱۶ تفسیر آماری
۴/۱۱/۹۳ شنبه ۱۶ اقدام پژوهی
۶/۱۱/۹۳ دوشنبه ۱۶ تحلیل محتوای پیامهای ارتباطی

 

برنامه امتحانی رشته کارشناسی روابط عمومی گرایش الکترونیک

پودمان ششم نیمسال اول سال تحصیلی ۹۴-۹۳

مورخ روز ساعت برگزاری نام درس
۲۸/۱۰/۹۳ یکشنبه ۱۶ رسانه های الکترونیک
۳۰/۱۰/۹۳ سه شنبه ۱۶ پژوهشهای اینترنتی
۲/۱۱/۹۳ پنجشنبه ۱۶ روابط عمومی چند رسانه ای
۴/۱۱/۹۳ شنبه ۱۶ فناوریهای کاربردی روابط عمومی الکترونیک

 

برنامه امتحانی رشته کارشناسی روابط عمومی گرایش رسانه

پودمان ششم نیمسال اول سال تحصیلی ۹۴-۹۳

مورخ روز ساعت برگزاری نام درس
۲۸/۱۰/۹۳ یکشنبه ۱۶ سیاست خبری
۳۰/۱۰/۹۳ سه شنبه ۱۶ ارتباطات بین الملل
۲/۱۱/۹۳ پنجشنبه ۱۶ اقتصاد رسانه
۶/۱۱/۹۳ دوشنبه ۱۶ شیوه های جستجو در سایتهای خبری

برنامه امتحانی رشته کاردانی حرفه ای امورفرهنگی

ترم اول نیمسال اول سال تحصیلی ۹۴-۹۳

مورخ روز ساعت برگزاری نام درس
۲۹/۱۰/۹۳ دو شنبه ۱۴ ارتباطات انسانی
۱/۱۱/۹۳ چهارشنبه ۱۴ روانشناسی اجتماعی
۵/۱۱/۹۳ یکشنبه ۱۴ جامعه شناسی فرهنگی
۶/۱۱/۹۳ دو شنبه ۱۲ رسانه شناسی
۷/۱۱/۹۳ سه شنبه ۱۴ هنر و ارتباطات
۱۱/۱۱/۹۳ شنبه ۱۴ حقوق فرهنگی و رسانه ای

 

برنامه امتحانی رشته کاردانی حرفه ای امورفرهنگی

ترم سوم نیمسال اول سال تحصیلی ۹۴-۹۳

مورخ روز ساعت برگزاری نام درس
۲۹/۱۰/۹۳ دو شنبه ۱۴ تبلیغات فرهنگی
۱/۱۱/۹۳ چهارشنبه ۱۴ شیوه های اطلاع رسانی
۲/۱۱/۹۳ پنجشنبه ۱۴ فرهنگ عمومی
۴/۱۱/۹۳ شنبه ۱۴ رسانه های تصویری و فرهنگ
۶/۱۱/۹۳ دو شنبه ۱۴ امور فرهنگی بانوان
۸/۱۱/۹۳ چهارشنبه ۱۴ سازمانهای مردم نهاد
۹/۱۱/۹۳ پنجشنبه ۱۴ نظرسنجی
۱۱/۱۱/۹۳ شنبه ۱۴ سازمانها و مراکز فرهنگی

 

برنامه امتحانی رشته کاردانی حرفه ای امور فرهنگی

پودمان ششم نیمسال اول سال تحصیلی ۹۴-۹۳

مورخ روز ساعت برگزاری نام درس
۲۸/۱۰/۹۳ یکشنبه ۱۴ اسطوره شناسی
۳۰/۱۰/۹۳ سه شنبه ۱۴ تحولات اجتماعی معاصر ایران
۲/۱۱/۹۳ پنجشنبه ۱۴ فرهنگ اقوام
۴/۱۱/۹۳ شنبه ۱۴ مفاخر فرهنگی

 

برنامه امتحانی رشته کاردانی فنی اینترنت

ترم اول نیمسال اول سال تحصیلی ۹۴-۹۳

مورخ روز ساعت برگزاری نام درس
۲۹/۱۰/۹۳ دو شنبه ۱۰ ریاضی علم کامپیوتر
۱/۱۱/۹۳ چهارشنبه ۱۰ ریاضی عمومی
۵/۱۱/۹۳ یکشنبه ۱۰ برنامه نویسی مقدماتی

 

برنامه امتحانی رشته کاردان فنی اینترنت

ترم سوم نیمسال اول سال تحصیلی ۹۴-۹۳

مورخ روز ساعت برگزاری نام درس
۲۹/۱۰/۹۳ دوشنبه ۱۰ برنامه سازی شبکه
۱/۱۱/۹۳ چهارشنبه ۱۰ شناخت و پیکربندی
۴/۱۱/۹۳ شنبه ۱۰ مدارهای منطقی
۶/۱۱/۹۳ دو شنبه ۱۰ اخلاق حرفه ای
۸/۱۱/۹۳ چهارشنبه ۱۰ اصول سرپرستی

 

برنامه امتحانی رشته کاردانی فنی اینترنت

پودمان ششم نیمسال اول سال تحصیلی ۹۴-۹۳

مورخ روز ساعت برگزاری نام درس
۲۸/۱۰/۹۳ یکشنبه ۱۰ شناخت و پیکر بندی
۳۰/۱۰/۹۳ سه شنبه ۱۰ پیکربندی مسیریابهای شبکه
۲/۱۱/۹۳ پنجشنبه ۱۰ مدیریت و سنجش شبکه های گسترده

 

برنامه امتحانی رشته کاردان فنی برنامه سازی کامپیوترترم سوم نیمسال اول سال تحصیلی ۹۴-۹۳
مورخ روز ساعت برگزاری نام درس
۲۸/۱۰/۹۳ یکشنبه ۱۰ زبانهای برنامه سازی بصری
۳۰/۱۰/۹۳ سه شنبه ۱۰ برنامه سازی شبکه
۲/۱۱/۹۳ پنجشنبه ۱۰ برنامه سازی سیستم
۴/۱۱/۹۳ شنبه ۱۰ پایگاه داده ها

 

برنامه امتحانی رشته کاردان حرفه ای حسابداری

ترم اول نیمسال اول سال تحصیلی ۹۴-۹۳

مورخ روز ساعت برگزاری نام درس
۲۹/۱۰/۹۳ دوشنبه ۱۰ حسابداری موسسات خدماتی و بازرگانی
۱/۱۱/۹۳ چهارشنبه ۱۰ مبانی سازمان و مدیریت
۵/۱۱/۹۳ یکشنبه ۱۰ حقوق بازرگانی
۷/۱۱/۹۳ سه شنبه ۱۰ اقتصاد خرد

 

برنامه امتحانی رشته کاردان حرفه ای حسابداریترم سوم نیمسال اول سال تحصیلی ۹۴-۹۳
مورخ روز ساعت برگزاری نام درس
۲۹/۱۰/۹۳ دو شنبه ۱۲ مدیریت اسناد و گزارش نویسی مالی
۱/۱۱/۹۳ چهارشنبه ۱۲ مدیریت مالی
۲/۱۱/۹۳ پنجشنبه ۱۲ زبان تخصصی مالی
۴/۱۱/۹۳ شنبه ۱۲ روشهای آماری
۶/۱۱/۹۳ دوشنبه ۱۲ حسابداری شرکتهای سهامی
۸/۱۱/۹۳ چهارشنبه ۱۲ سیستم سفارشات خرید و انبارداری
۹/۱۱/۹۳ پنجشنبه ۱۲ کاربرد رایانه در حسابداری

 

برنامه امتحانی دروس عمومی

نیمسال اول سال تحصیلی ۹۴-۹۳

مورخ روز ساعت برگزاری نام درس
۷/۱۱/۹۳ سه شنبه ۱۴ اخلاق اسلامی(استاد احمدی)
۹/۱۱/۹۳ پنجشنبه ۱۰ فارسی(استاد شیرشاهی،استاد بهاج،استاد اشرفی)
۱۲/۱۱/۹۳ یکشنبه ۱۲ دانش خانواده و جمعیت(استاد صالحی رزوه)
۱۲/۱۱/۹۳ یکشنبه ۱۴ تفسیر موضوعی قرآن(استاد صالحی رزوه)
۱۲/۱۱/۹۳ یکشنبه ۱۶ تاریخ تحلیلی صدر اسلام(استاد احمدی،استاد مقیمی)

 

برنامه امتحانی رشته کاردانی حرفه ای روابط عمومی

ترم اول نیمسال اول سال تحصیلی ۹۴-۹۳

مورخ روز ساعت برگزاری نام درس
۲۸/۱۰/۹۳ یکشنبه ۱۲ ارتباطات انسانی
۲۹/۱۰/۹۳ دوشنبه ۱۲ روانشناسی اجتماعی
۳۰/۱۰/۹۳ سه شنبه ۱۲ جامعه شناسی فرهنگی
۱/۱۱/۹۳ چهارشنبه ۱۲ هنر و ارتباطات
۵/۱۱/۹۳ یکشنبه ۱۲ رسانه شناسی
۷/۱۱/۹۳ سه شنبه ۱۲ حقوق فرهنگی و رسانه ای

 

برنامه امتحانی رشته کاردانی حرفه ای روابط عمومی

ترم سوم نیمسال اول سال تحصیلی ۹۴-۹۳

مورخ روز ساعت برگزاری نام درس
۲۸/۱۰/۹۳ یکشنبه ۱۶ فرهنگ عمومی
۲۹/۱۰/۹۳ دوشنبه ۱۴ متون تخصصی
۱/۱۱/۹۳ چهارشنبه ۱۴ ارتباط تصویری
۵/۱۱/۹۳ یکشنبه ۱۴ وبلاگ نویسی
۷/۱۱/۹۳ سه شنبه ۱۴ چاپ و نشر
۸/۱۱/۹۳ چهارشنبه ۱۴ مخاطب شناسی
۱۱/۱۱/۹۳ شنبه ۱۴ ارتباط با رسانه

 

برنامه امتحانی رشته کاردانی روابط عمومی

پودمان ششم نیمسال اول سال تحصیلی ۹۴-۹۳

مورخ روز ساعت برگزاری نام درس
۲۸/۱۰/۹۳ یکشنبه ۱۴ اصول سرپرستی
۳۰/۱۰/۹۳ سه شنبه ۱۴ جمع آوری و پردازش اطلاعات
۲/۱۱/۹۳ پنجشنبه ۱۴ کاربرد وسائل سمعی و بصری
۴/۱۱/۹۳ شنبه ۱۴ مراسم و تشریفات
۶/۱۱/۹۳ دوشنبه ۱۴ اصول سخنوری

 

برنامه امتحانی رشته کاردان فنی سیستم های رایانه ای

ترم سوم نیمسال اول سال تحصیلی ۹۴-۹۳

مورخ روز ساعت برگزاری نام درس
۲۹/۱۰/۹۳ دو شنبه ۱۰ دستگاه جانبی رایانه ای
۱/۱۱/۹۳ چهارشنبه ۱۰ معماری کامپیوتر
۵/۱۱/۹۳ یکشنبه ۱۰ تولید مدارهای چاپی
۷/۱۱/۹۳ سه شنبه ۱۰ زبان فنی و کاتالوگ خوانی
۸/۱۱/۹۳ چهارشنبه ۱۰ گزارش نویسی

 

برنامه امتحانی رشته کاردان فنی شبکه های کامپیوتری

ترم سوم نیمسال اول سال تحصیلی ۹۴-۹۳

مورخ روز ساعت برگزاری نام درس
۲۸/۱۰/۹۳ یکشنبه ۱۰ مفاهیم TCP/IP
۳۰/۱۰/۹۳ سه شنبه ۱۰ سیستم عامل مدیریت شبکه
۲/۱۰/۹۳ پنجشنبه ۱۰ آشنایی با مبانی امنیت شبکه
۴/۱۰/۹۳ شنبه ۱۰ اخلاق حرفه ای

 

برنامه امتحانی رشته کارشناسی امور فرهنگی

ترم اول نیمسال اول سال تحصیلی۹۴-۹۳

مورخ روز ساعت برگزاری نام درس
۲۹/۱۰/۹۳ دو شنبه ۱۲ اقدام پژوهی
۱/۱۱/۹۳ چهارشنبه ۱۲ جامعه شناسی هنری
۲/۱۱/۹۳ پنجشنبه ۱۲ نظریه های فرهنگی
۵/۱۱/۹۳ یکشنبه ۱۲ فناوری و فرهنگ
۴/۱۱/۹۳ شنبه ۱۶ اقتصاد و فرهنگ
۱۱/۱۱/۹۳ شنبه ۱۲ سواد هنری

 

برنامه امتحانی رشته کارشناسی امور فرهنگی

ترم سوم نیمسال اول سال تحصیلی۹۴-۹۳

مورخ روز ساعت برگزاری نام درس
۲۸/۱۰/۹۳ یکشنبه ۱۴ صنایع فرهنگی
۲۹/۱۰/۹۳ دوشنبه ۱۴ مدیریت بازاریابی فرهنگی
۳۰/۱۰/۹۳ سه شنبه ۱۴ مجری گری
۱/۱۱/۹۳ چهارشنبه ۱۴ اصول دیپلماسی فرهنگی
۵/۱۱/۹۳ یکشنبه ۱۴ قیمت گذاری کالاهای فرهنگی
۷/۱۱/۹۳ سه شنبه ۱۴ فناوری و فرهنگ
۹/۱۱/۹۳ پنجشنبه ۱۴ اقتصاد و فرهنگ
۱۱/۱۱/۹۳ شنبه ۱۴ دولت و برنامه های فرهنگی

 

برنامه امتحانی رشته کارشناسی امور فرهنگی

پودمان ششم نیمسال اول سال تحصیلی ۹۴-۹۳

مورخ روز ساعت برگزاری نام درس
۳۰/۱۰/۹۳ سه شنبه ۱۴ نظارت فعالیتهای فرهنگی
۲/۱۱/۹۳ پنجشنبه ۱۴ اصول دیپلماسی فرهنگی
۴/۱۱/۹۳ شنبه ۱۴ برنامه ریزی فرهنگی
۶/۱۱/۹۳ دوشنبه ۱۴ نماد و نشانه سازی

 

برنامه امتحانی رشته کارشناسی حرفه ای حسابداری

ترم اول نیمسال اول سال تحصیلی ۹۴-۹۳

مورخ روز ساعت برگزاری نام درس
۲۸/۱۰/۹۳ یکشنبه ۱۲ ریاضیات و کاربرد آن در حسابداری ۲
۳۰/۱۰/۹۳ سه شنبه ۱۲ آمار و کاربرد آن در حسابداری
۴/۱۱/۹۳ شنبه ۱۲ مدیریت مالی پیشرفته
۶/۱۱/۹۳ دو شنبه ۱۲ برنامه ریزی توسعه
۸/۱۱/۹۳ چهارشنبه ۱۲ حقوق بازرگانی پیشرفته
۱۱/۱۱/۹۳ شنبه ۱۲ سیستم های اطلاعاتی در حسابداری

 

برنامه امتحانی رشته کارشناسی روابط عمومی

ترم اول نیمسال اول سال تحصیلی ۹۴-۹۳

مورخ روز ساعت برگزاری نام درس
۴/۱۱/۹۳ شنبه ۱۶ فناوری نوین ارتباطی
۵/۱۱/۹۳ یکشنبه ۱۲ سواد هنری
۷/۱۱/۹۳ سه شنبه ۱۲ نظریه های ارتباط جمعی
۸/۱۱/۹۳ چهارشنبه ۱۲ تحولات اجتماعی ایران معاصر
۹/۱۱/۹۳ پنجشنبه ۱۲ ارتباطات سیاسی
۱۱/۱۱/۹۳ شنبه ۱۲ هنر و رسانه

 

برنامه امتحانی رشته کارشناسی حرفه ای معماری

ترم اول نیمسال اول سال تحصیلی ۹۴-۹۳

مورخ روز ساعت برگزاری نام درس
۲/۱۱/۹۳ پنجشنبه ۱۰ معماری تزئینی معاصر
۴/۱۱/۹۳ شنبه ۱۰ معماری جهان اسلام
۵/۱۱/۹۳ یکشنبه ۱۰ تاریخ هنر ایران قبل و بعد از اسلام
۷/۱۱/۹۳ سه شنبه ۱۰ جامعه شناسی معماری
۸/۱۱/۹۳ چهارشنبه ۱۰ نماد شناسی

 

برنامه امتحانی رشته کاردانی حرفه ای کسب و کار

ترم اول نیمسال اول سال تحصیلی ۹۴-۹۳

مورخ روز ساعت برگزاری نام درس
۲۸/۱۰/۹۳ یکشنبه ۱۰ مبانی سازمان و مدیریت
۳۰/۱۰/۹۳ سه شنبه ۱۰ اصول حسابداری
۲/۱۱/۹۳ پنجشنبه ۱۰ اصول علم اقتصاد
۶/۱۱/۹۳ دوشنبه ۱۰ کسب و کار از دیدگاه اسلام
۸/۱۱/۹۳ چهارشنبه ۱۰ آمار

 

برنامه امتحانی رشته کاردانی حرفه ای کسب و کار

ترم سوم نیمسال اول سال تحصیلی ۹۴-۹۳

مورخ روز ساعت برگزاری نام درس
۲۹/۱۰/۹۳ دو شنبه ۱۲ برنامه ریزی و طراحی کسب و کار
۱/۱۱/۹۳ چهارشنبه ۱۲ نقش و جایگاه واحدهای صنفی کوچک و متوسط
۲/۱۱/۹۳ پنجشنبه ۱۲ سرپرستی واحدهای کسب و کار
۴/۱۱/۹۳ شنبه ۱۲ اصول و مبانی زنجیره تامین

 

برنامه امتحانی رشته کاردانی مشاوره حقوق

پودمان ششم نیمسال اول سال تحصیلی ۹۴-۹۳

مورخ روز ساعت برگزاری نام درس
۲۸/۱۰/۹۳ یکشنبه ۱۲ حقوق بازرگانی
۳۰/۱۰/۹۳ سه شنبه ۱۲ آیین دادرسی مدنی و دادرسی کیفری
۲/۱۱/۹۳ پنجشنبه ۱۲ مدیریت اسناد و تنظیم قراردادها
۴/۱۱/۹۳ شنبه ۱۲ حقوق اساسی و مالکیت
۶/۱۱/۹۳ دوشنبه ۱۲ تنظیم لوایح و گزارش نویسی حقوقی
۸/۱۱/۹۳ چهارشنبه ۱۲ مستندسازی

 

برنامه امتحانی رشته کاردانی حرفه ای معماری

ترم اول نیمسال اول سال تحصیلی ۹۴-۹۳

مورخ روز ساعت برگزاری نام درس
۲۸/۱۰/۹۳ یکشنبه ۱۰ مبانی معماری
۳۰/۱۰/۹۳ سه شنبه ۱۰ آشنایی با تاریخ معماری
۲/۱۱/۹۳ پنجشنبه ۱۰ هندسه کاربردی
۴/۱۱/۹۳ شنبه ۱۰ جامعه شناسی عمومی
۶/۱۱/۹۳ دوشنبه ۱۰ ریاضیات و آمار
۷/۱۱/۹۳ سه شنبه ۱۰ تاریخ معماری تزئینی
۸/۱۱/۹۳ چهارشنبه ۱۰ شناخت مواد و مصالح

 

برنامه امتحانی رشته کاردانی حرفه ای معماری

پودمان ششم نیمسال اول سال تحصیلی ۹۴-۹۳

مورخ روز ساعت برگزاری نام درس
۲۸/۱۰/۹۳ یکشنبه ۱۲ تنظیم شرایط محیطی
۳۰/۱۰/۹۳ سه شنبه ۱۲ تنظیم شرایط اقلیمی
۲/۱۱/۹۳ پنجشنبه ۱۲ متره و برآورد

 

برنامه امتحانی دروس مهارت مشترک

نیمسال اول سال تحصیلی ۹۴-۹۳

مورخ روز ساعت برگزاری نام درس
۲/۱۱/۹۳ پنجشنبه ۱۶ مدیریت مراکز و سازمانهای فرهنگی(استاد جعفری)
۴/۱۱/۹۳ شنبه ۱۲ مهارتها و قوانین کسب و کار(استاد محمدی)
۶/۱۱/۹۳ دوشنبه ۱۴ مدیریت مراکز و سازمانهای فرهنگی(استاد ملکی دوست)
۷/۱۱/۹۳ سه شنبه ۱۶ مدیریت کسب و کار و بهره وری(استاد اسلامی)
۸/۱۱/۹۳ چهارشنبه ۱۴ مدیریت کسب و کار و بهره وری(استاد ملکی دوست)
۸/۱۱/۹۳ چهارشنبه ۱۶ مدیریت کسب و کار و بهره وری(استاد سپهریان و استاد شمشادی)
۹/۱۱/۹۳ پنجشنبه ۱۲ خدمات الکترونیک(استاد آرمانی مهر)
۹/۱۱/۹۳ پنجشنبه ۱۴ کارآفرینی(استاد محمدی،استاد دارابیان)
۱۱/۱۱/۹۳ شنبه ۱۰ مدیریت مراکز و سازمانهای فرهنگی(استاد مهرعطا،استاد پورصالحی)
۱۱/۱۱/۹۳ شنبه ۱۲ مهارتها و قوانین کسب و کار(استاد شریفی پرند،استاد فرض اله پور)
۱۱/۱۱/۹۳ شنبه ۱۶ مدیریت مراکز و سازمانهای فرهنگی(استاد مشاعی،استاد خسروی،استاد کیا)
۱۲/۱۱/۹۳ یکشنبه ۱۴ کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات(استاد هرمزی،استاد ولی زاده،استاد باختری)
۱۲/۱۱/۹۳ یکشنبه ۱۶ کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات(استاد امیرچوپانی،استاد قاسمی)

حتما ببینید

زمان برگزاری جلسه توجیهی کارورزی

طراحی سایت
طراحی سایتسئوسرویس و تعمیر کولر گازیاجاره ویلا - فروش ویلا - ویلا شمال